خاکی، صبور و شیفته خدمت ویژگی های بارز شهید قلی زاده